Select Page

Rozenlaan, Temse

Herontwikkeling van een oude brownfield site tot binnenstedelijk woongebied met 21 appartementen.

Opdrachtgever: privé

Architect: Raven Architectuur

StatusVergunning verleend

Omschrijving:

Het project geeft invulling aan een onderdeel van het RUP “de Zaat”. De bebouwing wordt uitgevoerd in een archetypische bouwstijl met traditionele materialen en integreert zich in het straatbeeld. Een aantal thema’s worden verder uitgewerkt.

Eenheid in verscheidenheid:

De aanvraag betreft drie gebouwen welke duidelijk herkenbaar als eenheid ontworpen zijn. Hierdoor wordt samenhang in het plangebied verkregen. Toch speelt verscheidenheid in het ontwerp ook een duidelijke rol waardoor maat en schaal van bebouwing en de site voldoende gevarieerd is om herkenbaarheid te waarborgen en hiermee een behaaglijke woonkwaliteit te bekomen. Zoals aangegeven is de verscheidenheid op een genuanceerde manier bewerkstelligd door fijndetaillering in de architectuur en baksteentint te wijzigen.

Geleding:

De bebouwing heeft een archetypische opbouw in plint, lijf en kop. De gebouwen zijn verankerd aan hun omgeving door de plint, hebben een soortelijk gewicht in het lijf en worden op een volwaardige manier beëindigd door middel van een specifiek gearticuleerde beëindiging. De beëindiging wordt vorm gegeven door een gearticuleerde dakrand en een terugliggende bouwlaag.

Gevelopeningen:

De gevelopeningen zijn ontworpen als gaten in een doorgaande gevel. De gevelopeningen hebben een verticale verhouding om aan te sluiten bij het archetypische karakter van de woningen in de Rozenlaan. Het raamritme van de gevelopeningen ondersteunt de geleding van de bebouwing. Een voornamelijk verticale geleding  van de ramen, een verbijzondering van de hoeken van de gebouwen en een evenwichtige positie en ritme van de ramen vormen de insteek bij het ontwerp van de gevels.

Materiaalgebruik en detaillering:

Er wordt gebruik gemaakt van esthetisch waardevolle materialen welke lang mee kunnen gaan en op een mooie manier verouderen. Baksteen is hierin het leidende materiaal. Fijndetaillering in de bebouwing wordt door middel van architectonisch beton gematerialiseerd. Balkons vormen geen louter toegevoegde elementen, maar worden vanuit het ontwerp van de gevel gepositioneerd en gematerialiseerd. In de architectonische uitwerking van de bebouwing wordt extra aandacht besteed aan de detaillering.

Aanleg niet bebouwde ruimte:

In de niet bebouwde ruimte wordt maximaal ingezet op het groene parkachtige karakter van de site. In de verharding wordt onderscheid gemaakt in drie types. De rijbaan wordt uitgevoerd in een klinkerverharding met open voegen om waterdoorlatendheid te optimaliseren en het woonkarakter van de site te benadrukken. De parkeerplaatsen voor bezoeker worden aangelegd in grasdallen waardoor bij niet gebruik een natuurlijk aanzicht bekomen wordt en water maximaal kan infiltreren in de bodem. De terrassen worden in een klinkerverharding uitgevoerd. Deze verharding is beperkt qua oppervlakte zodat de impact op het watersysteem eerder beperkt is.

De tuin wordt natuurlijk aangelegd met en glooiing in het landschap als waterretentiegebied, hoger groen in de vorm van struiken tegen de blinde gevels welke de scheiding vormen naar de aanpalende buren. Waar geen tuinmuren op de scheiding staan, worden hoge inlandse hagen geplant. Waar ruimte is om goede bomen te planten, worden op het terrein hoogstammige inlandse bomen geplant. De tuinen bij de appartementen worden omzoomd met groenblijvende inlandse hagen. Deze hagen zullen laag zijn, zodat het onderlinge sociale contact tussen de bewoners wordt bewerkstelligd.

Share